Giá 1 cái 14.000 20.000 
Giá 1 cái, thùng 100 cái 31.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái, thùng 500 cái 10.000 
Giá 1 cái, túi 2 cái 40.000 
Giá 1 cái 280.000 420.000 
HOT

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cầu dao điện CB

2.500 300.000 
94.000 230.000