78.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng bạc Taisei

Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 16.500 
Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng) 12.500 15.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo 48mm

Giá 1 cuộn, cây 6 cuộn, bao 120 cuộn 8.600 
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 5.000 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái 320.000 360.000 
Giá 1 bộ, thùng 20 bộ 35.000 55.000 
Giá 1 cái 325.000 444.000 
Giá 1 cái 210.000