Chiều dài dây dò 70cm Chiều dài que dò 10cm Đường kính đầu dò 0.5cm Giá 1 cái 230.000 
Giá 1 cái, thùng 15 cái 180.000 
Giá 1 cái 45.000 86.000 
Giá 1 cái 450.000 616.000 
Giá 1 cái, hộp 50 cái 4.000 

VẬT TƯ MÁY GIẶT

Bột vệ sinh lồng giặt

Giá 1 hộp 3 gói 45.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1 mặt tráng bạc, 1 mặt trơn Giá 1 cuộn rộng 1m dài 50m 520.000 1.930.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm Superlon

Giá 1 tấm rộng 1.22m dài 9.14m 1.090.000 3.600.000 
4.500 110.000