5.000 10.000 

VẬT TƯ TỦ LẠNH

Sensor tủ lạnh

Giá 1 cái, túi 20 cái 8.000 18.000 
Giá 1 cái, túi 100 cái 4.000 15.000 
Giá 1 cái 44.000 50.000 
Giá 1 bộ (4 cây), thùng 30 bộ 60.000 66.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Tê đồng

8.000 26.000 
90.000 1.500.000 

VẬT TƯ KHÁC

Thanh lý vật tư cũ

Giá thanh lý không lựa 10.000 600.000 
Giá 1 cái, thùng 125 cái 18.000 21.000