Ống ruột gà 21 cuộn 50m

70.000 103.000 

Giá 1 cuôn, bó 5 cuộn