Ống ruột gà 21 cuộn 50m

5.000 105.000 

Giá 1 cuôn, bó 5 cuộn