Ống ruột gà cuộn 50m

68.000 103.000 

Giá 1 cuôn, bó 5 cuộn